Samenleving

Participeren kun je leren

VIP analyseert.
Nederland is een klein, dichtbevolkt land. Met een grote verscheidenheid aan religies en culturen. Over het algemeen leven al die gemeenschappen tolerant samen. Al kan het ook schuren tussen mensen en meningen door alle culturele verschillen. Irritatie, onbegrip, vervreemding en zelfs polarisatie liggen dan op de loer.

VIP verbindt.
Veel Nederlanders met een migratieachtergrond voelen zich buitengesloten, gediscrimineerd en gemarginaliseerd; terwijl autochtone Nederlanders bang zijn hun identiteit en cultuur te verliezen. Gevolg: mensen trekken zich terug binnen de eigen groep. VIP wil die tendens ombuigen. Met tastbare handreikingen om de samenleving vreedzaam vorm te geven.

VIP traint.
Gelukkig is samenleven bij uitstek iets dat je kunt leren. Bijvoorbeeld door samen te komen en dialoog. Door te oefenen in het ontmoeten van elkaar, benoemen van spanningen en herkennen en erkennen van anderen en jezelf. Maar ook door te leren inzien wat het jou en de ander oplevert als je goed samenleeft.

VIP organiseert
En begeleidt ontmoetingen, dialoogtafels en discussiebijeenkomsten. Dé podia om constructief over sociale en maatschappelijke (gepolariseerde) thema’s te praten en oplossingen te realiseren. Deze bijeenkomsten vinden plaats in wijken, buurthuizen, culturele centra, bibliotheken en religieuze instellingen. De VIP Academy richt zich, naast onderwijs, op:

 • Buurtprofessionals en jongerenwerkers
 • Wijk- en buurtbewoners
 • Ouders en opvoeders

Buurtprofessionals en jongerenwerkers

Train de trainer
Jongerenwerkers en buurtprofessionals vormen een belangrijke brug naar groepen jongeren, die voor onderwijs, ouders en samenleving moeilijk bereikbaar zijn. Bovendien ontbreken vaak de randvoorwaarden om tot volwassen gewetenvorming te komen: velen worden aan hun lot overgelaten en geloven dat het leven op straat de werkelijkheid weerspiegelt. Daarom is het belangrijk deze jongeren bijtijds te betrekken bij projecten rond identiteit, persoonsvorming en democratische waarden. De VIP-methode biedt hiervoor de nodige beproefde handvatten. Op basis van het concept ‘Train de VIP-trainer’ gaan jongerenwerkers en buurtprofessionals met de VIP-methode aan de slag. Om daarmee een krachtige impuls te kunnen geven aan de sociale en maatschappelijke ontwikkeling én sociale weerbaarheid van jongeren. Enkele belangrijke elementen op een rij:

 • Deelnemers leren met jongeren in gesprek te gaan over sociale, maatschappelijke en actuele thema’s
 • Bevorderen en stimuleren van betrokkenheid, zodat jongeren ook oog krijgen voor de belangen van anderen en hun leefomgeving
 • Identiteit, ‘de toekomst’ en leren nadenken over lange termijnperspectieven staan hierbij centraal
 • Het onderdeel identiteit biedt jongeren inzicht in zichzelf. Dat opent de weg naar het ontdekken en ontplooien van hun dromen, talenten en interesses.

Wijk en buurt

Verleiden en verbinden
De VIP-methode is ook geschikt voor welzijnsorganisaties en buurtprofessionals). De focus ligt op het verbreden van inzichten en versterken van sociale en maatschappelijke activiteiten van kwetsbare burgers en hun sociale omgeving. Door expliciet aandacht te schenken aan angsten en gevoelens van onveiligheid. En te laten zien hoe die op de ‘ander’ inwerken. Dan ontstaat grip op de gevoelens: een eerste stap naar het kweken van meer begrip voor elkaar. Na afloop kunnen deelnemers zelf VIP-dialogen, bijeenkomsten en ontmoetingen realiseren.

Deze training van de VIP Academy bestaat uit een inhoudelijke en praktische component. Het eerste deel richt zich op begeleiding van activiteiten: debatten, lezingen, groepsgesprekken en dialoogbijeenkomsten. Het tweede op de organisatie daarvan. Enkele opbrengsten op een rij:

 • Gevoelige thema’s leren opdiepen en veilig en open bespreken.
 • Effectieve handvatten om de effecten van de (dialoog) bijeenkomsten duurzaam te laten beklijven in de wijk om kwetsbare (onbereikbare) buurtbewoners te bereiken.
 • Op praktisch niveau gerichte bijeenkomsten organiseren en hoe je maatschappelijk verbindende activiteiten op maat kunt begeleiden.

Ouders en opvoeders

Waarden en normen
Voor heel wat jongeren geldt: gezin en familie vormen het belangrijkste netwerk waarop zij kunnen terugvallen. Zelfs als er thuis spanningen en ruzies zijn. Of als ze vervreemd zijn van hun ouders. Ook dan dragen zij nog steeds waarden en normen mee, die ze van het thuisfront hebben meegekregen. Daarom speelt ouderversterking een prominente rol in de VIP-methode. Want betrokken ouders spelen een actieve rol in het creëren van een veilige omgeving, waarin jongeren zich gesteund, gerespecteerd en welkom voelen. Een stimulans om niet in verkeerd gedrag (terug) te vallen.

Ouders dragen met de beste bedoelingen inzichten, normen en waarden over. Alleen komt het regelmatig voor dat hun pedagogische opvattingen en methodes niet aansluiten op of afwijken van wat gangbaar is in de Nederlandse samenleving. Daarom houdt de VIP Academy speciale
ouderbijenkomsten, die bijdragen aan:

 • Boven tafel tillen waar gedachten, veronderstellingen en gedrag van jongeren vandaan komen
 • De opbrengsten samen met de deelnemers tegen het licht houden
 • Een duurzaam netwerk waar ouders (en opvoeders) terecht kunnen met uitdagingen en vragen rondom opvoeding en andere sociaal-maatschappelijke thema’s
 • Een brug slaan met ouders die weinig participeren in de samenleving