Boeken

VIP Handboek

‘Nederland is van ons allemaal’
In deze handzame wegwijzer staat de VIP-methode uitvoerig beschreven. Het biedt docenten, leraren en andere professionals die met jongeren werken informatie en praktische tips: om op respectvolle wijze met jongeren in gesprek te gaan over lastige, gevoelige, sociale en maatschappelijke thema’s.

Het handboek ‘Nederland is van ons allemaal’ draagt uit dat de Grondwet geen stoffige tekst is, maar de levende basis vormt waarop de democratische waarden van onze samenleving zijn gegrondvest. De Grondwet beschermt en geeft richting aan de samenleving. En is bij uitstek verbindend en een middel in dialoog te gaan over racisme, discriminatie, vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid en zelfbeschikking. Tegenover de Grondwet en de daaraan verbonden rechten staat één grondplicht: op een open, vreedzame en democratische wijze vorm en inhoud geven aan ons land. Gezamenlijk dragen wij de verantwoordelijkheid om democratische kernwaarden levend te houden, te praktiseren en door te geven aan nieuwe generaties.

Belangrijke bronnen
In het handboek wordt invulling gegeven aan burgerschapsvorming aan de hand van de Universele Waarden van de Mens (UWM), de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en Artikel 1 van de Grondwet, Artikel 6 Grondwet (vrijheid van Godsdienst), artikel 7 (vrijheid van meningsuiting) en artikel 11 (onaantastbaarheid lichaam). En aan de volgende kernwaarden: rechtsstaat, vrijheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, diversiteit, solidariteit en democratie.

Waarom zijn wij Nederlander"
In juni 2018 verscheen de handleiding ‘Waarom zijn wij Nederlander?’. Geschreven in opdracht van de gemeente Den Haag, in het kader van de ‘Haagse aanpak’ (preventie radicalisering/polarisatie).

De Islam, de Moslims en ikis een openhartige, deels autobiografische, vertelling van het leven van mijn jeugd als Marokkaanse immigrant en het leven van mijn ouders in Marokko en Nederland.

‘De Moslim bestaat niet‘ heeft als ondertitel ‘Een zoektocht naar de Islam’. In dit boek ga ik op zoek naar vragen als ‘Wanneer ben je nu eigenlijk moslim?’ en ‘Wat betekent het om moslim in Nederland te zijn?’ Om een antwoord te vinden op deze vragen heb ik een aantal gesprekken met Nederlandse moslims gevoerd. Hoe gaan zij om met de islam in de praktijk, en wat betekent de religie voor hen als mens? Personen die geïnterviewd worden zijn onder meer Ahmed Marcouch, kamerlid van de Partij van de Arbeid, Haci Karacer, directeur van Milli Görüs, en de islamdeskundige Mohammed Cheppih, maar ook Warda, een Marokkaans-Nederlandse vrouw die worstelt met haar geloof en haar leven in Nederland.