maart 15, 2019

Boeken

Door de jaren heen heb ik verschillende artikelen en boeken gepubliceerd. Mijn eerste boek ‘De Moslim bestaat niet‘ kwam uit in 2005, het tweede boek ‘De Islam, de Moslims en ik‘ is uit 2012. In juni 2018 kwam het handboek ‘Waarom zijn wij Nederlander?‘ uit.

VIP Handboek - Waarom zijn wij Nederlander?

Het handboek ‘Waarom zijn wij Nederlander?’ is in opdracht van de gemeente Den Haag, in het kader van de ‘Haagse aanpak’ geschreven. In dit handboek staan twee methodieken centraal: Vrijheid, Identiteit en Polarisatie (VIP) en Handelen In Perspectief (HIP). Ze zijn in de praktijk ontstaan en liggen voor een groot deel in elkaars verlengde.

VIP biedt docenten en leerlingen handvatten om op een respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan over lastige, gevoelige of polariserende onderwerpen. VIP zet aan tot kritisch nadenken, inleven in elkaar, zelfreflectie, relativeren en leren van elkaar. Leerlingen leren hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen, feiten van meningen te onderscheiden, hun mening te beargumenteren, open te staan voor de mening van een ander, elkaar te corrigeren en zelf te incasseren. Zo werken ze aan hun identiteitsvorming, burgerschapsvaardigheden en sociale en maatschappelijke weerbaarheid. De spanningen in de klas verminderen en de onderlinge relaties verbeteren.

HIP helpt docenten hun regierol te nemen en hun didactische, maatschappelijke en pedagogische taak te vervullen. HIP biedt vakoverstijgende handvatten om het proces dat met VIP wordt ingezet, te faciliteren. Docenten leren een veilige omgeving te creëren, aan te sluiten bij de belevingswereld van hun leerlingen, gesprekken te begeleiden, spanningen te verminderen, leerlingen dichter bij elkaar te brengen, te motiveren, te confronteren, te coachen en te raken.

Meer informatie over het handboek ‘ Waarom zijn wij Nederlander’ kunt u vinden op de VIP-Academy website.

De Islam, de Moslims en ik

De Islam, de Moslims en ik‘ is een openhartige, deels autobiografische, vertelling van het leven van mijn jeugd als Marokkaanse immigrant en het leven van mijn ouders in Marokko en Nederland. Daarnaast schrijf ik over de misstanden binnen de Marokkaanse gemeenschap in Nederland.

In het boek doe ik een oproep aan mijn geloofsgenoten tot het vernieuwen, of herijken, van hun levensstijl. Zeker als bepaalde tradities botsen met de waarden van de westerse rechtsstaat. Verder maak ik me sterk voor een ‘duurzame’ islam.

Rob Pietersen schreef op Trouw een artikel onder de titel ‘Iedere moslim moet op zoek naar eigen, moderne islam’
In het magazine ‘Volzin’ verscheen in juni 2012 het volgende artikel naar aanleiding van mijn boek.

De Moslim bestaat niet

Op de website ‘De Leunstoel‘ staat een interview gehouden door Willem Minderhout naar aanleiding van dit boek.

De Moslim bestaat niet heeft als ondertitel ‘Een zoektocht naar de Islam’. In dit boek ga ik op zoek naar vragen als ‘Wanneer ben je nu eigenlijk moslim?’ en ‘Wat betekent het om moslim in Nederland te zijn?’ Om een antwoord te vinden op deze vragen heb ik een aantal gesprekken met Nederlandse moslims gevoerd. Hoe gaan zij om met de islam in de praktijk, en wat betekent de religie voor hen als mens? Personen die geïnterviewd worden zijn onder meer Ahmed Marcouch, kamerlid van de Partij van de Arbeid, Haci Karacer, directeur van Milli Görüs, en de islamdeskundige Mohammed Cheppih, maar ook Warda, een Marokkaans-Nederlandse vrouw die worstelt met haar geloof en haar leven in Nederland.