Onderwijs

Participatie Werkplaatsen

Een ontdekkingsreis waarbij studenten en leerlingen leren discussiëren, redeneren en argumenteren. Maar ook feiten van meningen te onderscheiden. Allemaal vaardigheden die het actief meedoen aan de samenleving stimuleren en daaraan een positieve bijdrage te leveren. Dat is de opbrengst van de gastlessen van de VIP Academy. Het aanbod bestaat uit een theorieles en een interactieve workshop. Voor docenten is er een aparte masterclass.

VIP gastlessen - studenten & leerlingen

Aanzetten tot kritisch nadenken, inlevingsvermogen ontwikkelen, zelfreflectie, relativeren, open staan voor de mening van een ander en leren van elkaar. De gastlessen zetten hoog in, zijn zeer interactief van opzet, zodat ook voor de deelnemers een actieve rol is weggelegd. Tijdens de sessies komt naar voren wat bij de jongeren leeft en welke onderwerpen of thema’s hen raken. Hun inbreng vormt de basis voor een debat of dialoog. Daarvoor worden ook de kaders vormgegeven: hoe gaan we tijdens het debat met elkaar om, wat zijn de spelregels? Tijdens de gastles staat de handels- én gevoelswijze van de deelnemers centraal én wordt invulling gegeven aan burgerschapsvorming.

Het programma duurt twee uur, maar blijft boeien door de interactieve opzet en afwisseling tussen theorie en praktische vaardigheden. De deelnemers leveren immers zelf de input. De gastles vindt plaats op de (hoge)school, in een voltallige bijeenkomst.

 • Gastlessen zijn geschikt voor hbo, mbo en primair- en voortgezet onderwijs.
 • Lesgroep bestaat uit ongeveer vijfentwintig deelnemers en een docent.
 • Deze observeert en levert ook didactische ondersteuning.
 • Het programma vindt tijdens schooltijd plaats.
 • Precieze inhoudelijke invulling en de praktische organisatie wordt in nauwe samenspraak met de (hogeschool) /docent bepaald.

Belangrijke bronnen

De VIP Academy linkt de lessen voor een belangrijk deel aan:

 1. Universele Verklaring van de rechten van de Mens | Universele Waarden van de Mens (UWM)
 2. Artikel 1 van de Grondwet (gelijkheidsbeginsel) | Artikel 6 (vrijheid van Godsdienst) | Artikel 7 (vrijheid van meningsuiting) | Artikel 11 (onaantastbaarheid lichaam).
 3. Kernwaarden: Rechtsstaat, vrijheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, diversiteit, solidariteit en democratie.

Docenten & Leraren - Masterclass ‘Burgerschap in perspectief’

Elke dag stroomt de samenleving onze (hoge)scholen binnen. Elke dag krijgen docenten te maken met studenten en leerlingen met ieder een eigen gebruiksaanwijzing. Van docenten wordt verwacht, dat zij alle actuele maatschappelijke thema’s bespreken en bespreekbaar maken. Aan de andere kant: ze kunnen ook een enorme invloed hebben op het laten en doen van leerlingen en studenten, wie ze zijn en wat ze laten zien.

De samenleving vraagt veel van leerkrachten, al beseft ze dat vaak onvoldoende. De VIP Academy wil daarom het goede werk van deze kennis overdragers versterken. Met haar Masterclass. Die biedt vakoverstijgende handvatten om aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren, gesprekken te begeleiden, hen dichter bij elkaar te brengen, te motiveren, coachen, confronteren en te raken. Maar ook: hoe kun je een veilige en prettige sfeer scheppen? Hoe reageer je op spanningen tussen groepen of individuele leerlingen, die extreem gedrag vertonen of radicale of intolerante opinies verkondigen? Een greep uit de opbrengsten:

 • Docenten leren verschillende gesprekstechnieken om een constructieve dialoog en open debat op gang te krijgen.
 • Maar ook welke methode zij kunnen gebruiken om controversiële en gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.
 • Ze verwerven bovendien vaardigheden om op de juiste manier in te spelen op actuele maatschappelijke kwesties.

 

Bijeenkomst in het kader van de “Haagse aanpak’ in aanwezigheid van Secretaris Generaal van de VN Antonio Guterres, oud burgemeester Krikke en minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.