burgerschap in perspectief

Wat is VIP?

VIP is een manier om in een context van gepolariseerde groepen of grote tegenstellingen op zoek te gaan naar verbinding en common ground. Uitgangspunt is dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan om elkaar te kunnen begrijpen. VIP wil deze ontmoeting en dialoogvorming op allerlei manieren tot stand brengen en stimuleren.

Wat doet de VIP Academy?

De VIP Academy maakt de vertaalslag van beleid naar projecten, bijeenkomsten en activiteiten voor het onderwijs, arbeidsmarkt, de (lokale) overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

werkgebieden

Onderwijs, Arbeidsmarkt Veiligheidsvraagstukken, Preventie, polarisatie & radicalisering,Burgerschap, Jeugd (zorg), Integratie, Participatie en Islam vraagstukken, Diversiteit & Inclusie (omgaan met verschil en diversiteit in de samenleving en in organisaties).

Doelstellingen

– Kennis en inzicht bieden in opvattingen en onderliggende beweegredenen van groepen. – Beleving, beweging en bewustwording creëren. – Vooroordelen tussen sociale en religieuze groepen wegnemen ten behoeve van depolarisatie – Creëren van ontmoeting en verbinding. – Kennis en kunde van maatschappelijke sleutelfiguren ontwikkelen op basis van ‘Train de trainer’ concept. – Zelf- en welzijnsorganisaties ondersteunen in het organiseren van dialoog -, voorlichtings-bijeenkomsten en debatten.

VIP

Waar staat VIP?
Vrijheid, Identiteit & Polarisatie
  • Dit is een ieders verantwoordelijkheid en moet gezamenlijk worden beleefd en besproken. Uitgangspunten hierbij zijn de Nederlandse Grondwet, Het Verdrag inzake de rechten van het kind en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

  • Identiteitsvorming is een voortdurend proces, dat richting geeft aan het handelen en denken. Uitgangspunt voor VIP is dat iedereen ruimte moet krijgen om zijn identiteit te vormen of daar uitdrukking aan te geven, maar dat dit een open houding naar de samenleving niet in de weg mag staan.

  • Het tegengaan van polarisatie is noodzakelijk, zeker waar dit leidt tot onoverbrugbare tegenstellingen.Uiteenlopende meningsverschillen en op-vattingen van politieke of religieuze aard mogen er nooit toe leiden dat mensen onverzoenlijk tegenover elkaar komen te staan of zich aan de samenleving onttrekken.

Over Samira

Samira Bouchibti

Directeur | Senior strategisch (beleids)adviseur | dagvoorzitter | moderator | spreker
De deskundigheid van Samira wordt regelmatig gevraagd door: Ministeries Gemeenten Bedrijven Maatschappelijke bedrijven Culturele instellingen
samirabouchibti@xs4all.nl