WAT IS VIP?

Vrijheid | Identiteit | Participatie

VIP is een manier om op zoek te gaan naar verbinding en ‘common ground’ bij grote tegenstellingen en polarisatie. Met als uitgangspunt: mensen in een vertrouwde omgeving met elkaar in gesprek laten gaan.

Natuurlijke verbinding

De VIP Academy is ervan overtuigd, dat verbindingen op de meest natuurlijke wijze ontstaan waar mensen wonen, leren en werken. Door thema’s als uitgangspunt te nemen, die voor buurt, werkplek of school relevant zijn, breng je mensen dichter bij elkaar. Vervolgens kun je gezamenlijk naar oplossingen zoeken.

Betrokkenheid op maat

De VIP Academy realiseert betrokkenheid van verschillende stakeholders op maat: tijdens (buurt)bijeenkomsten, debatten, dialogen en workshops. En verzorgt trainingen aan docenten, maatschappelijke inspiratoren, jongerenwerkers en Hbo-studenten. Het aanbod past goed bij de doelstellingen van burgerschapsonderwijs, participatie en sociale cohesie.

VIP staat voor:

Vrijheid. Is ieders verantwoordelijkheid en moet gezamenlijk worden beleefd en besproken. Uitgangspunten hierbij zijn: de Grondwet, Universele Waarden van de Mens (UWVM) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM).
Identiteit. Mensen moeten ruimte krijgen om hun identiteit te vormen of daaraan uitdrukking te geven. Dit mag een open houding naar de samenleving niet in de weg staan.
Participatie. Het tegengaan van polarisatie – zeker als die tot onoverbrugbare tegenstellingen kan leiden – is noodzakelijk. Door actieve participatie slecht je barrières tussen mensen en leren ze van elkaar.

Grondwet en Universele Rechten & Waarden

De Grondwet is geen stoffige tekst, maar de basis waarop de democratische kernwaarden van de samenleving zijn gegrondvest. Ze beschermt niet alleen, maar geeft ook richting aan de samenleving. Die boodschap draagt de VIP Academy uit.

De Grondwet is bij uitstek verbindend en een middel om in dialoog te gaan over allerlei belangrijke zaken, zoals: racisme, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en zelfbeschikking, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, diversiteit en democratie.

De Grondwet geeft vorm aan samenleven. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en Universele Waarden van de Mens onderstrepen dat. Er is ook een grondplicht: op open, vreedzame en democratische wijze vorm en inhoud geven aan ons land.